Opptak fra Statpedkonferansen 2022

«Gi meg utfordringer! – jeg vil delta, trives og utvikle meg» 
Fra vansketenkning til muligheter på det spesialpedagogiske feltet - Hvordan sikre at barn og elever når sitt  fulle læringspotensial i et inkluderende fellesskap. 

 

Tirsdag 29. mars

 • Tonje Brenna

  Kunnskapsminister(Ap)

  Jan Grue

   Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 

   

   

  Patrick Kermit

  Professor i helsevitenskap ved Institutt for psykisk helse ved NTNU 

  Elisabeth Bjørnstad

  Professor ved barnehagelærar- utdanninga ved universitetet OsloMet. Leder for forskningsprosjektet om evalueringen av seksårsreformen.

  Lena Andresen

  Rektor ved Åsane Folkehøgskole og mor til Imanuel

   

 • Når vi formulerer mål for opplæring, signaliserer vi samtidig forventinger til elevene. Hvordan er rammene for opplæring for elever med funksjonsnedsettelser? Hvilken posisjon har spesialpedagogiske tilnærminger i skolepolitiske dokumenter, planverk og retningslinjer? Med utgangspunkt i et allsidig opplæringsbegrep for livsutfoldelse, utvikling, deltakelse og læring belyser innlegget læreplanspørsmål i møte med elevmangfoldet, særlig når det gjelder elever med utviklingshemming. Last ned presentasjon (pdf). Det vil ikke bli lagt ut opptak fra denne forelesningen.

  Gøril Moljord

 • Hva er det i det spesialpedagogiske feltet som gjør at noen barn skilles ut og får et tilbud på sidelinjen? Hvordan kan vi arbeide mer helhetlig barnehagefaglig også når det kommer til spesialpedagogikk?

  Innlegget vil belyse hvordan barnehagens rammeverk og nasjonale satsninger for inkluderende fellesskap fordrer en mer sømløs tilnærming til det spesialpedagogiske og ordinære pedagogiske tilbudet til barna i barnehagen. Last ned presentasjon (pdf)

  Sonja Bjørnbak

  Universitetslektor i barnehagelærerutdanningen og Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.

  Ruth Berle

  Proskjetleder ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

  Camilla Heimstad-Bergseng

  Assisterende styrer i Bjørnestien barnehage, spesialpedagogisk fagkoordinator i Horten kommune og lærer ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.

 • Innlegget vil ta utgangspunkt i våre kunnskapsgrunnlag om betydningen tidlig innsats har i arbeid med barn som har kommunikasjonsutfordringer.  

  Språk er tankens redskap! Kan vi få vite hva et barn tenker, uten å gi dem tilgang til, og lære de en måte å uttrykke egne tanker og meninger på?  

  Å ha ambisjoner for barnet må nødvendigvis innebære å ha ambisjoner for eget arbeid. Det vil bli belyst eksempler på dette i innlegget. Last ned presentasjon (pdf)

  Bjørg Sissel Hoëm

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Last ned presentasjon (pdf). Det vil ikke bli lagt ut opptak fra dette innlegget.

  Monica Melby-Lervåg

  Professor og direktør i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

 • God kartlegging har stor betydning for å fange opp barn som strever på et eller flere utviklingsområder tidlig. God kartlegging bidrar med informasjon om hva som både fremmer og hemmer barns læring og utvikling. God kartleggingsinformasjon bidrar til å utforme relevant læringsstøtte for det enkelte barn. Men hva er god kartlegging og hvordan vet vi om barnet har nytte av læringsstøtten som gis? Last ned presentasjon (pdf)

  Anne Arnesen

  PhD. Spesialrådgiver i Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

 • Det vil ikke bli lagt ut opptak på dette innlegget.

  Ronny Brede Aase

  Journalist og programleder

Onsdag 30. mars

 • Film: Unge tanker om utdanning

  Marianne Kufaas Sæterhaug

  representerer Unge funksjonshemmede i Nasjonalt brukerråd i Statped

  Mia Larsen Sveberg

  Styremedlem i Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU)

  Kasper Aarud

  Kasper er 17 år. Kommer fra Larvik. Er tunghørt og bruker høreapparat og CI. Han bruker både tegnspråk og norsk talespråk.

  Går 1.trinn på Briskeby videregående skole, mat og restaurantfag. Han bor på hybel på skolen. Programfagene tar han på Åssiden videregående skole. Kasper elsker å bake og ønsker å bli konditor.

  Unge funksjonshemmede ønsker en #fordomsfriskole hvor alle elever blir sett, inkludert og stilt forventinger til.

   

 • Systematisk arbeid med læringsmiljøet krever solid arbeid på flere nivåer. Det dreier seg om hvordan ledere, ansatte, foresatte og barn og elever kan samarbeide slik at alle barn og elever kan kjenne seg viktige, opplever trygghet og kjenner seg anerkjent. Last ned presentasjon (pdf)

  Inger Bergkastet

  Inger Bergkastet arbeider som prosjektleder i dekomp, rekom og Kompetanseløftet ved SELL, Høyskolen Innlandet. Hun har lang erfaring fra arbeid i skolen i ulike roller både som lærer, veileder og leder.

   

 • Kirsti Klette

  Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Mirjam Harkestad Olsen

  Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet.

  Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring.

 • Hvordan barnehager skal legge til rette for ansattes profesjonelle utvikling med tanke på å sikre mangfoldet av barn deltakelse i inkluderende fellesskap, er et tema som har fått økt oppmerksomhet i utdanningspolitiske dokumenter de siste årene. I den forbindelse etterlyses modeller for kompetanseutvikling som legger til rette for å fange opp barnehagens behov for kompetanse gjennom et samarbeid med PP-tjenesten.

  I et treårig forskningsprosjekt med tittelen Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis (SUKIP) utforskes hvordan barnehager/skoler og PP-tjenester samarbeider om kompetanseutvikling. I innlegget presenteres de to barnehageprosjektene som inngår i SUKIP-prosjektet. Her redegjøres blant annet for utvikling av en organisatorisk infrastruktur som gir rom for felles refleksjon og kompetanseutvikling med utgangspunkt i barnehagens pedagogiske praksis.

  Manus til forelesningen er lagt i samarbeid med Stein Erik Solbø Ohna, proffesor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Last ned presentasjon (pdf)

  Siv Hillesøy

  Siv Hillesøy, er ansatt som seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Statped. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap, og hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap.

 • Last ned presentasjon (pdf)

  Nicholas Wilkinson

  Nicholas har ekspressiv afasi og apraksi som følge av blodforgiftning og etterfølgende slag 17. mai 2018. Han har vært både på sykehus, rehabiliteringsinstitusjonen Sunnaas og har jobbet med logoped. Han var helsepolitisk talsperson for SV 2017-2021 og har prioritert arbeidet med rehabilitering og habilitering i helse- og omsorgskomiteen.

   

 • Mette Midling-Jenssen

  Mette jobber som spesialpedagog på Kristiansand katedralskole Gimle . Hun har jobbet med en rekke forestillinger hvor musikk, dans og drama benyttes som et pedagogisk verktøy for inkludering.

  Elisabeth Lindland

  Elisabeth Lindland. Er for tiden ansatt som regissør og prosjektleder i Kilden Dialog ved Kilden teater og Konserthus i Kristiansand. Hun har jobbet som skuespiller, sanger, programleder i tv og radio og som regissør.

Velg mellom 13 faginnlegg og skreddersy din egen verktøykasse

 • For å sikre størst mulig læringsutbytte kan du selv skreddersy din verkøtyskasse ut fra ditt behov. Vi anbefaler deg å se filmene, og reflektere hvordan dette kan omsettes til egen arbeidshverdag. Filmene har ulik lengde, og det er mulig å stoppe og starte dem slik du selv ønsker.

  Her finner du filmene.

 • Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser som ADHD, Tourette Syndrom og autisme, strever med ufrivillig skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe eleven tilbake på skolen. I dette innlegget vil Kristine og Maren-Johanne fortelle om hvordan forstå elever med nevrodiagnoser og hvordan bruke elevens interesser for å legge til rette for kartlegging og læringsaktiviteter. De vil ta utgangspunkt i praksisfortellinger.

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

  Kristine Damsgaard

  Seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker i Statped 

 • Statped har utvikla eit refleksjonsverktøy som skal hjelpe  barnehagar og skular i arbeidet med å  utvikle ein meir inkluderande praksis. Innlegget vil gje innblikk i korleis refleksjonsverktøyet er bygd opp samt bruken av verktøyet vist gjennom praksiseksempel.

  Anita Sande

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Hvordan kan statped.no være til hjelp i arbeidet ditt på det spesialpedagogiske feltet, og i arbeid med tiltak? Og hvordan kan nettstedet bistå foreldre/foresatte som er direkte berørt innen våre spesialpedagogiske fagområder?

  Her får du svar på hvilken informasjon som ligger tilgjengelig, hvor du blir bedre kjent med Statped sine spesialpedagogiske fagområder, læringsressurser og kurs. Du vil også lære hvordan du kan bruke søkefeltet aktivt til å finne frem på nettstedet, og hvordan du kan oversette innhold til andre språk.

  Marte Krogstad

  Kommunikasjonsrådgiver i Statped

  Svein Erik Moløkken

  Kommunikasjonsrådgiver i Statped

 • Bidrar bruk av digitale verktøy til økt inkludering for alle barn? I dette innlegget vil du høre erfaringer og resultater fra kommuner og skoler som har gjennomført Statpeds skolebaserte kompetanseutvikling. Du vil også få en smakebit av en ny kompetansepakke for barnehage som rulles ut denne våren.

  Du vil også høre om Digital didaktikk og inkludering for barnehage og PPT, og få nyttig informasjon om søknadsprosess til begge kompetansepakkene. Lese mer om digital didaktik.

  Fredrik Lillestølen Ekren

  Prosjektleder for Digital didaktikk og inkludering i Statped

   

 • Læringsmiljøet har betydning for utvikling av literacy for alle elever. Hvordan kan skolen tilrettelegge for et læringsmiljø som støtter den første lese- og skriveopplæringen, og hvordan vet du som pedagog at dere er «på rett vei»? I denne presentasjonen får du innspill til hvordan skolen kan vurdere egen tilrettelegging for et læringsmiljø som kan støtte utvikling av literacy for alle. Vi tar utgangspunkt i et konkret kartleggingsmateriell som kan brukes av den enkelte pedagog. Det kan inngå i teamarbeidet om et læringsmiljø som støtter skriftspråklig utvikling i begynneropplæringen på skolen.

  Hilde Kolstad-Danielsen

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Gro Narten Markestad

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Viste du at barnehage og skule er ein av dei viktigaste rehabiliteringsarenaer for barn og ungdom etter skade eller sjukdom på hjernen? I denne presentasjon vil eg sei litt om kva desse barna/elevane treng av tilrettelegging når dei kjem tilbake til barnehage eller skule.

  Lisbeth Rognes

  Seniorrådgiver i fagavdeling ervervet hjerneskade i Statped

 • Mobbing og utenforskap påvirker barn og unges livskvalitet, og forekommer i både barnehage- og skolemiljø. Barn og unge med lærevansker, sosiale vansker, atferdsvansker og emosjonelle vansker er mer utsatt sammenlignet med barn uten vansker. I dette foredraget vil vi diskutere ulike faktorer i barnets miljø som er viktige for å forebygge og avdekke mobbing og utenforskap blant barn og unge.

  Elise Øksendal

  Seniorrådgiver og Ph.D. i Statped FoU-avdeling • Vi vil i dette innlegget ha fokus på hvordan vi kan tilrettelegge overganger for barn og elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

  Overganger fra barnehage til skole, og mellom ulike skoleslag er ofte sårbare perioder for denne gruppen. I møte med ett nytt språkmiljø er det viktig å tilrettelegge og kartlegge slik at de som tar imot barnet/eleven har nødvendig kunnskap og kompetanse til å kunne lykkes med et inkluderende læringsfellesskap. Vi vil i innlegget vise til hvordan man kan anvende Jørn Østviks modell “Språkmiljøet” i dette arbeidet.

  Ann Bente Johansen

  Seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker i Statped.

  May-Britt Berntsen Kristoffersen

  Seniorrådgiver i fagavdeling sammensatte lærevansker i Statped.

 • Noen barn strever med språkforståelse og er i risiko for å utvikle senere problemer med språk og lesing i skolen. Barnehagen har en viktig rolle og kan gjøre en forskjell for disse barna. I dette foredraget vil jeg snakke om hvordan barnehagen kan legge til rette for best mulig språkutvikling gjennom aktiviteter, gode diskusjoner og språkleker.

  Åste Marie Mjelve Hagen

  Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

   

 • Barn med nedsatt hørsel har ikke naturlig tilgang til det som formidles språklig i alle hverdagssituasjoner. Forventninger til utvikling må bygge på hva barnet gis av muligheter til å utvikle seg og mestre.  Gode rammer i læringsmiljøet kan bidra til å redusere barrierene som nedsatt hørsel gir, og fremme barnets muligheter for deltakelse og læring.

  Hva kan voksne i barnehagen gjøre for å gi barnet med nedsatt hørsel muligheter til å delta og utvikle seg språklig og sosialt i fellesskapet?

  Med erfaringer fra praksisfeltet.

  Anne Hem Langli

  Seniorrådgiver i fagavdeling hørsel i Statped

 • En samtale om viktigheten av at barnet med blindhet deltar i lek med seende jevnaldrende i barnehagen. Vi vil presentere en metode for å tilrettelegge for dette, og si noe om den voksnes rolle.

  Bente Corneliussen

  Seniorrådgiver i fagavdeling syn i Statped

  Eva Marie Hammervik

  Avdelingsleder i Statped for avdeling syn i divisjon barnetrinn.

 • Vi vil vise dere et nyopprettet verktøy som skal bidra til at miljøet rundt personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) får oversikt over hvilken kompetanse det er behov for for å gi god tilrettelegging, hvordan og hvor de eventuelt må innhente kunnskap og kompetanse, og hvordan de kan utvikle ny og nødvendig kompetanse, sammen. Verktøyet heter «Plan for oppfølging av ASK”, og det har til hensikt å bidra til at alle kommunikasjonspartnere i miljøet rundt den som bruker ASK, over tid, har nødvendig kunnskap om og ferdigheter i bruk av ASK.

  Bjørg Sissel Hoëm

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

  Anne-Merete Kleppenes

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

 • Kreativ problemløsning med utgangspunkt i et casus.

  Marianne Akselsdatter Aaslund

  Seniorrådgiver i fagavdeling for sammensatte lærevansker i Statped