Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

Redigere tekst

Navigere i tekst

Vi må kunne navigere i teksten for å redigere den. Eleven bør lære å flytte markøren effektivt med piltastene.

 • Flytt ett tegn til høyre/venstre: Pil høyre/venstre
 • Flytt én linje opp/ned: Pil opp/ned
 • Flytt ett ord til høyre/venstre: Ctrl+Pil høyre/venstre
 • Flytt ett avsnitt opp/ned: Ctrl+Pil opp/ned

Siden piltastene ligger til høyre på tastaturet, kan du bruke høyre kontrolltast med høyre tommelfinger, og f.eks. høyre langfinger for å betjene piltastene.

Hvis eleven kan se, kan du bruke mus for å plassere markøren ved ønsket tegn eller bokstav. Det er viktig å vurdere om det er for synskrevende å bruke mus til denne oppgaven for elever med redusert syn.

Elever som har leselist, kan bruke denne for å navigere i teksten. Ved hver celle er det plassert en markørhentetast. Disse kan brukes for raskt å plassere markøren i en bestemt celle, for eksempel i et feilstavet ord.

Rette feilskrevet tekst med tastene Slett bakover og Delete

 • Slette tegnet til venstre for markøren: Slett bakover
 • Slette tegnet som markøren står på: Delete

Det er viktig at eleven forstår denne forskjellen.

Lag oppgaver der eleven skal rette tekst ved å bruke begge metoder (Slett bakover og Delete).

Merke, kopiere, klippe ut og lime inn tekst

Merke tekst

Vi kan bruke tasten Shift i kombinasjon med navigasjonstastene for å merke tekst (se avsnittet ovenfor).

 • Merk ett tegn til venstre/høyre: Shift+Pil venstre/høyre
 • Merk ett ord til venstre/høyre: Shift+Ctrl+Pil venstre/høyre
 • Merk hele dokumentet: Ctrl+a

Oversikt over flere tastekombinasjoner for å merke tekst finnes i delen Tillegg.

 • Fjern/opphev merking av tekst: Pil venstre/høyre
 • Med Pil venstre blir markøren stående på første tegn som var merket
 • Med Pil høyre blir den stående på siste tegn

Kopiere, klippe ut og lime inn tekst

 1. Merk teksten du vil klippe ut eller kopiere
 2. Kopier eller klipp ut teksten: Ctrl+c/Ctrl+x
 3. Flytt markøren dit du vil lime inn teksten (i samme dokumentet, et annet dokument, eller i et nytt dokument)
 4. Lim inn teksten: Ctrl+v

Søk

Bruk av søkefunksjon i et Word-dokument
MS Word søkefunksjon

Bruk søkefunksjonen (Ctrl+b) for å søke opp ord eller tegnkombinasjoner i Word.

I elektroniske bøker er søk på sidetall, overskrifter og oppgavenummer nyttige søkekriterier. Søkefunksjonen er også godt egnet når du bruker | (stolpetegn) som bokmerke for eget arbeid.

Slik søker du i Word:

 1. Åpne navigasjonsruten for søk i tekst: Ctrl+b
 2. Markøren står nå i søkefeltet
 3. Skriv inn søketeksten
 4. Start søk: Enter
 5. Flytt markør fra navigasjonsruten til teksten: Esc
 6. Teksten du søkte etter, er nå markert
 7. Opphev markeringen: Pil høyre
 8. Flytt markør til neste/forrige forekomst av søketeksten: Ctrl+Page down/up

Erstatt

Bruk av Søk erstatt

Funksjonen Søk og erstatt er nyttig dersom du vil erstatte noen eller alle forekomstene av en tekst med noe annet.

 1. Åpne dialogboksen Søk og erstatt: Ctrl+h
 2. Markøren står nå i feltet Søk etter
 3. Skriv inn teksten du vil erstatte
 4. Gå til feltet Erstatt med: Tab
 5. Skriv inn den nye teksten du vil erstatte den gamle med
 6. Start søk: Enter
 7. Word søker nå etter teksten du skrev inn i feltet Søk etter, og stopper ved første forekomst (med utgangspunkt i posisjonen til markøren eller skrivemerket). Markøren står fremdeles i dialogboksen Søk og erstatt.
 8. Flytt markøren fra dialogboksen og tilbake til dokumentet hvis du vil vurdere om du vil erstatte teksten eller ikke: Ctrl+Tab
 9. Flytt markøren tilbake til dialogboksen igjen: Ctrl+Tab
 10. Du kan nå velge mellom følgende:
  • Erstatt: Alt+r
  • Erstatt alle: Alt+a
  • Søk etter neste: Alt+n
 11. Gjenta prosedyren med å kontrollere sammenhengen i teksten før du eventuelt erstatter
 12. Når du har søkt gjennom hele teksten, åpnes en dialogboks som sier at du har søkt gjennom hele dokumentet.
 13. Bekreft meldingen i dialogboksen: Enter
 14. Gå ut av dialogboksen Søk og erstatt: Esc

Dersom du er sikker på at du vil erstatte alle forekomster av en tekst med noe annet, kan du hoppe over punkt 8 og 9 og trykke Alt+a som i punkt 10.

Bruke stavekontroll

Word setter en rød eller en blå strek under feilstavede ord eller grammatiske feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) inneholde endringsforslag. Er eleven i tvil om et ord er feilstavet, kan han sette markøren i ordet og bruke hurtigmenyen til å undersøke det.

Bruker eleven tale, vil uttalen ofte gi en indikasjon på om et ord er riktig stavet eller ikke. Avhengig av skjermleser og innstillinger, kan den gi beskjed når den oppdager at Word har funnet et feilstavet ord. For eksempel vil SuperNova si «stavefeil» før ordet når den leser (se innstillinger for Supernova).

I tillegg til strategiene nevnt over, har Word to måter å kjøre stavekontroll på:

 • Neste feilstavede ord eller grammatikkfeil: Alt+F7
 • Åpne Stavekontroll: F7

Gå til neste stave- eller grammatikkfeil

Gå til neste stave- eller gramatikkfeil i MS Word
Stave- eller gramatikkfeil i MS Word

Grunnleggende:

 • Gå til første stave- eller grammatikkfeil etter markørposisjonen: Alt+F7
 • Velg blant forslagene fra menyen: Pil ned/opp
 • Velg blant forslagene: Enter
 • For hvert forslag får du en knapp for flere alternativer (Endre alle, Legg til autokorrektur)

Menyen har også noen flere valg som du når ved å bruke Tab:

 • Ignorer alle
 • Flere alternativer (Ignorer, Legg til i ordliste, Vis/skjul kontekst, Vis synonymer)

Manuelt endre ordet som er markert som feilstavet:

 • For å redigere ordet manuelt, lukk menyen: Esc
 • Fjern markeringen av ordet før du redigerer: Pil høyre/venstre
 • Bruk vanlige redigeringskommandoer for å endre ordet

Kjør stavekontroll

Kjør stavekontroll i MS Word
Kjør stavekontroll

Grunnleggende:

 • Åpne ruten Redaktør: F7
 • Naviger til Korrigeringer: Tab
 • Du vil få vite hvor mange feil eller problemer Word har funnet i dokumentet ditt
 • Åpne stavekontrollen: Enter
 • Du kommer først inn i feltet som viser et utdrag av teksten første problem eller feil forekommer
 • Les tekstutdraget: Pil ned/opp
 • Gå til, og bla i, forslagene: Tab eller Pil ned
 • Velg et forslag : Enter
 • Alternativt, gå til andre handlinger (Ignorer én gang, Ignorer alle og Legg til i ordliste): Tab eller Pil ned
 • Velg et forslag: Enter

Flere valg:

For hvert forslag finnes det også en meny med valgene Les høyt, Stav, Endre alle og Legg til i Autokorrektur:

 • Åpne en meny for hvert forslag med valgene Les høyt, Stav, Endre alle og Legg til i Autokorrektur: Alt+Pil ned
 • Velg fra menyen: Pil ned/opp
 • Velg et forslag : Enter
 • Eller lukk menyen uten å velge: Esc

Side 7 av 39