Redigere tekst | www.statped.no

Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Redigere tekst

Navigere i tekst

Vi må kunne navigere i teksten for å redigere den. Eleven bør lære å flytte markøren effektivt med piltastene.

 • Flytte et tegn til høyre/venstre: Pil høyre/venstre
 • Flytte en linje opp/ned: Pil opp/ned
 • Flytte et ord til høyre/venstre: Ctrl+pil høyre/venstre
 • Flytter et avsnitt opp/ned: Ctrl+pil opp/ned

Siden piltastene ligger til høyre på tastaturet, kan du bruke høyre kontrolltast med høyre tommelfinger, og for eksempel høyre langfinger for å betjene piltastene.

Hvis eleven kan se, kan du bruke musen for å plassere markøren ved ønsket tegn eller bokstav. Det er viktig å vurdere om det er for synskrevende å bruke mus til denne oppgaven for elever med redusert syn.

Elever som har leselist, kan bruke denne for å navigere i teksten. Ved hver celle er det plassert en markørhentetast. Disse kan brukes for raskt å plassere markøren i en bestemt celle, for eksempel i et feilstavet ord.

Rette feilskrevet tekst med tastene Slett bakover og Delete

 • Slett bakover-tasten sletter tegnet til venstre for markøren (skrivemerket).
 • Delete-tasten, sletter tegnet som markøren "dekker".

Det er viktig at eleven forstår denne forskjellen.

Lag oppgaver der eleven skal rette tekst ved å bruke begge metoder (Slett bakover og Delete).

Merke, kopiere, klippe ut og lime inn tekst

Merke tekst

Vi kan bruke Shift-tasten i kombinasjon med tastene for å navigere til å merke tekst (se avsnittet ovenfor).

 • Merke et tegn til venstre/høyre:Shift+pil venstre/høyre
 • Merke et ord til venstre/høyre:Shift+ctrl+pil venstre/høyre
 • Merke hele dokumentet:Ctrl+a

Oversikt over flere tastekombinasjoner for å merke tekst finnes i kapittelet Tillegg

 • Du fjerner merkingen ved å trykke pil venstre/høyre.
 • Med pil venstre, blir markøren stående på første tegn som var merket.
 • Med pil høyre, blir den stående på siste tegn.

Kopiere, klippe ut og lime inn tekst

 1. Merk teksten du vil klippe ut eller kopiere.
 2. Trykk Ctrl+c for å kopiere eller Ctrl+x for å klippe ut tekst.
 3. Flytt markøren dit du vil lime inn teksten. Det kan være et annet sted i det same dokumentet, et annet dokument, eller et nytt dokument.
 4. Trykk Ctrl+v for å lime inn teksten.

Søk

Du kan bruke søkefunksjonen for å søke opp ord eller tegnkombinasjoner i Word. Søkefunksjonen har hurtigtast Ctrl+b.

I elektroniske bøker er søk på sidetall, overskrifter og oppgavenummer nyttige søkekriterier. Det er også greit å kunne bruke søkefunksjonen når du bruker | (stolpetegn) som bokmerke for eget arbeid.

Slik søker du i Word:

 1. Trykk Ctrl+b for å åpne navigasjonsruten for søk i tekst. Markøren står nå i søkefeltet.
 2. Skriv inn søketeksten og trykk Enter. Word vil nå søke.
 3. Trykk Esc for å flytte markøren ut av dialogboksen og tilbake til teksten.
 4. Teksten du søkte på, er nå merket. Trykk pil høyre for å oppheve markeringen.
 5. Ctrl+page down/page up: Flytter markøren til neste/forrige sted som inneholder søketeksten.

 

Erstatt

Søk og erstatt-funksjonen er nyttig dersom du vil bytte alle eller noen forekomster av et ord med et annet i en tekst.

 1. Trykk Ctrl+h for å åpne dialogboksen Søk og erstatt.
 2. Markøren står nå i feltet Søk etter. Skriv inn teksten du vil erstatte.
 3. Trykk Tab for å gå til feltet Erstatt med, og skriv inn teksten du vil erstatte den gamle med.
 4. Trykk Enter. Word søker nå etter teksten du skrev inn og stopper første sted hvor teksten finnes i dokumentet. Markøren står fremdeles i dialogboksen.
 5. Trykk Ctrl+Tab for å flytte markøren ut av dialogboksen og i teksten som ligger i bakgrunnen. Du vil vanligvis se nok av sammenhengen teksten står i, til å kunne vurdere om du vil erstatte teksten.
 6. Trykk Ctrl+Tab for å flytte markøren inn i dialogboksen Søk og erstatt igjen.
 7. Du kan nå velge mellom følgende:Alt+r for erstatt. Alt+a for erstatt alle. Alt+n for søk etter neste.
 8. Gjenta prosedyren ved å sjekke sammenhengen før du eventuelt erstatter.
 9. Når du har søkt gjennom hele teksten, dukker det opp en meldingsboks.
 10. Trykk Enter for å bekrefte, og du er tilbake i teksten igjen.

Dersom du er sikker på at du vil erstatte en tekst med noe annet, kan du hoppe over punkt 5 og 6 og trykke Alt+a som i punkt 7.

Bruke stavekontroll

Word setter en rød eller en blå strek under feilstavede ord eller grammatiske feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med musen eller trykk Win2) inneholde endringsforslag. Er eleven i tvil om et ord er feilstavet, kan han sette markøren i ordet og bruke hurtigmenyen til å undersøke det.

Bruker eleven tale, vil uttalen ofte gi en indikasjon på om ord er riktig skrevet eller ikke. Avhengig av skjermleser og innstillinger, kan den gi beskjed når den oppdager at Word har funnet et feilstavet ord. F.eks. vil Supernova si «stavefeil» før ordet når den leser (se innstilinger for Supernova).

I tillegg til strategiene nevnt over, har Word to måter å kjøre stavekontroll på:

 1. gå til det neste feilstavede ordet eller grammatikkfeilen (Alt+F7)
 2. start dialogen Stavekontroll (F7)

Gå til neste stave- eller grammatikkfeil

Ved å trykke Alt+F7, finner Word fram til den første stave- eller grammatikkfeil med utgangspunkt i markørposisjonen. I dialogen som dukker opp, kan du nå bruke pil ned/opp for å bla mellom forslagene eller velge ignorer alle eller legg til i ordlisten. Vil du redigere ordet manuelt, trykker du Esc to ganger for å lukke dialogen. Ordet er nå merket, og du bør trykke pil høyre eller venstre for å oppheve merkingen.

Kjør stavekontroll

Trykk F7 for å åpne dialogboksen Redigering (stavekontroll).

Stavekontrollen starter der markøren er plassert i teksten. Når du kommer inn i dialogboksen, står markøren i feltet "ikke i ordlisten", på det første ordet i teksten Word oppfatter som feil. Ordet er vist i sammenheng med teksten det står i. Trykk Pil ned/opp for å velge blant forslagene eller for å velge Ignorer eller Legg til i ordlisten. Funksjoner som Ignorer og Legg til i ordlisten, kan du også komme direkte til ved å trykke Tab. Når feilen er rettet, vil Word hoppe til neste stave- eller grammatikkfeil. Skal du redigere ordet, må du trykke Esc for å forlate dialogen og pil høyre eller venstre for å oppheve merkingen.

Trykk Esc hvis du vil avslutte stavekontrollen før den har gått gjennom hele dokumentet. Endringene som er gjort, blir beholdt.

Side 7 av 38

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!