Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

JAWS

JAWS er en skjermleser med svært mange funksjoner og tilpasningsmuligheter. Her går vi gjennom de viktigste innstillingene. For øvrig henviser vi til informasjonen du finner under Hjelp i JAWS.

Talesyntese og leselist

Vi legger til grunn at NAV Hjelpemiddelsentral har installert JAWS på maskinen. De vil da ha installert en talesyntese med norsk språk, og driver til leselisten eleven har.

Hvis ikke talesyntese eller leselist er installert, kan du gjøre dette selv. Husk at enkelte leselister krever at du først installerer driver fra produsentens nettsider.

Installer ny stemme:

Denne framgangsmåten kan brukes for å installere en ny stemme for en allerede installert talesyntese.

 1. Gå til JAWS programvindu: Ins+J
 2. Gå til Innstillinger > Stemmer > Legg til/fjern stemmer
 3. Velg ønsket stemme fra lista
 4. Velg knappen Installer valgte Stemmer

Installer ny talesyntese eller leselist:

 1. Gå til JAWS programvindu: Ins+J
 2. Gå til Verktøy > Talesyntese og leselistverktøy
 3. Velg knappen Legg til, fjern eller endre enheter
 4. Velg henholdsvis Talesynteser eller Leselister avhengig av hva du vil legge til
 5. Velg talesyntese eller leselist fra lista som kommer fram
 6. Velg Fullfør

Etter at du har installert en ny talesyntese eller leselist, må du kanskje velge denne etterpå for å ta den i bruk. Stemme velger du under Innstillinger > Stemmer > Stemmeinnstillinger. Leselist velger du under JAWS > Innstillinger > Leselist.

Oppstartsveiviser

JAWS har en veiviser som gjør det lett å endre noen primære innstillinger i programmet. Denne veiviseren dukker automatisk opp første gang du starter JAWS etter installasjonen. Trenger du Oppstartsveiviser senere, finner du den under Hjelp i JAWS.

Innstillinger vi ofte endrer i Veiviseren er:

 • Talehastighet
 • Tegnsetting: settes til Noen om du ikke vil at JAWS skal lese tegn som parenteser osv.
 • Tastaturekko: kan settes til Ord eller Av avhengig av om du vil at JAWS skal lese hvert ord mens du skriver eller om du ikke vil høre noe.
 • Støttemeldinger: settes til Slå av meny- og kontrollhjelp for å unngå at JAWS forteller hvilke taster du kan bruke for å navigere i menyer og dialoger.
 • Hurtigtast: settes til Av for at JAWS ikke skal annonsere hurtigtaster i menyer og dialoger.
 • Aktiver flashmeldinger: kan slås av for å unngå at JAWS viser meldinger fra talen på leselist i et gitt antall sekunder. Perioden kan endres i Settings Senter (Ins+6).

Alle innstillingene du finner i Oppstartsveiviseren er også tilgjengelige fra JAWS programvinduet under JAWS > Innstillinger > Grunnleggende eller fra JAWS Settings Senter (Ins+6).

JAWS programvindu

Programvinduet for JAWS gir tilgang til de fleste funksjonene og innstillingene i programmet. Du åpner programvinduet ved å klikke på JAWS-ikonet eller trykk Ins+J. Første valg i JAWS-menyen er Innstillinger, med grunnleggende som første undermeny. En dialogboks med Generelle innstillinger åpnes. Nedenfor gjennomgås innstillinger vi ofte endrer i denne dialogen. Noen av disse er også tilgjengelig fra Oppstartsveiviseren.

Støttemeldinger

Standardinnstillingen er Les meny og kontrollhjelp. Med denne innstillingen vil JAWS annonsere fraser som Trykk Pil opp eller ned for å velge når du er i en meny. Vi endrer ofte denne innstillingen til Slå av meny- og kontrollhjelp.

Hurtigtast

Standardinnstillingen for dette valget er Les alt. Når du er i en dialog, vil JAWS for eksempel si Filnavn Alt+f. De fleste ønsker ikke denne informasjon, og vi anbefaler derfor å endre denne innstillingen til Av.

Kjør JAWS fra systemstatusfeltet

Systemstatusfeltet er plassert på høyre side av oppgavelinjen. Når JAWS ligger på oppgavelinjen, blir programmet ett av valgene du får når du trykker Alt+Tab. Ligger JAWS i systemstatusfeltet, aktiverer du menyen i JAWS ved å trykke Ins+j. JAWS-vinduet vil ikke vises på vanlig måte når du har krysset av for denne innstillingen. I dette tilfellet slipper altså brukeren å minimere JAWS-vinduet. Ligger JAWS i systemstatusfeltet, kalles programvinduet for JAWS hurtigmeny.

Settings Senter

De aller fleste innstillingene i JAWS kan endres i Settings Senter. Du finner dette under menyvalget Verktøy (Ins+j > Verktøy > Settings Senter). Åpnes Settings Senter på denne måten, vil endringer gjelde for alle programmer. Setting Senter kan også åpnes med Ins+6, eller ved å trykke Ins+F2 og velge Settings Senter fra listen. I dette tilfelle vil endringer gjelde for programmet du sto i da du åpnet Settings Senter, med mindre du trykker Ctrl+Shift+D, som er hurtigtasten for å velge Alle programmer i Settings Senteret.

Settings Senter består av to ruter. Til venstre er det en trevisning med kategorier som har underliggende elementer. Til høyre ulike valg og innstillinger. Du kan navigerer i kategoriene med:

 • Pil høyre/venstre vise/skjule innholdet i kategorien
 • Pil ned/opp bla gjennom elementene.

Bruk Mellomrom for å bytte status eller innstilling for et valg. I søkefeltet øverst kan du søke på innstillinger som inneholder et bestemt ord eller uttrykk. Bla i søkeresultatene med Pil ned/opp. Når du finner innstillingen du vil endre, kan du trykke mellomrom for å bytte mellom valgene som er tilgjengelig for den aktuelle innstillingen. Trykk Tab for å komme til et felt der det vises en beskrivelse av valget som er aktivt.

Enkelte innstillinger endres i JAWS Quick Settings, som du kommer til ved å trykke Ins+V. Innstillinger som endres her, gjelder programmet og/eller dokumentet som er åpent. Dialogboksen fungerer på samme måte som Settings Senter.

Detekter språk

Hvis det er installert flere stemmer for talesyntesen du bruker, f.eks. både norsk og engelsk, kan programmet bytte språk automatisk under opplesing. Dette er nyttig hvis dokumentet er kodet korrekt. Mange dokumenter og nettsider er imidlertid kodet feil, og da er standardinnstillingen uhensiktsmessig og bør endres.

Slå av detektering av språk:

 1. Åpne Settings Senter: Ins+6
 2. Velg å endre innstillingen for alle programmer: Ctrl+Shift+D
 3. Skriv detekter språk i søkefeltet
 4. Gå til innstillingen Detekter språk under Språkbehandling: Pil ned
 5. Sett innstillingen for detektering av språk til Av: Mellomrom
 6. Bekreft endringen: Enter
 7. Gå ut av dialogboksen Settings Senter: Enter

Språk- og stemmeinnstillinger

Innstillinger for tale kan gjøres flere steder i JAWS. Her nevner vi noen av de viktigste innstillingene.

I dialogboksen Stemmeinnstillinger kan du justere hastighet og stemmeleie på den valgte stemmen. Men husk at stemmeleiet ikke kan endres for alle talesynteser. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste.

Åpne dialogboksen Stemmeinnstillinger:

 1. Åpne JAWS hurtigmeny: Ins+J (forutsatt at JAWS kjører fra Systemstatusfeltet)
 2. Åpne menyen Innstillinger: Enter
 3. Gå til og velg Stemmer: Pil ned etterfulgt av Enter
 4. Velg Stemmeinnstillinger: Enter

Tastaturekko

Tastaturekko er tilbakemeldingen talen gir når du skriver på tastaturet. Dette kan du justere permanent i Settings Senteret (Ins+6, Ctrl+Shift+D), under kategorien Bruker. Tastaturekko kan dessuten justeres midlertidig ved å trykke Ins+2 (to-tallet på tallrekka over bokstavene). Trykk flere ganger til du hører ønsket innstilling bli annonsert.

Dvalemodus

Dvalemodus slår av talen for et program. Dette er nyttig ved bruk av programmer som også har talesyntese for å unngå doble stemmer, f.eks. tastaturtreningsprogrammet TangoTouch.

Dvalemodus aktiveres slik:

 1. Start programmet du ønsker å gjøre endringen for
 2. Åpne Settings Senter: Ins+6
 3. Skriv dvalemodus i søkefeltet
 4. Gå til Dvalemodus under Diverse: Pil ned
 5. Velg innstillingen Slå på og lukke talesyntesen: Mellomrom
 6. Bekreft endringen: Enter
 7. Gå ut av dialogboksen Settings Senter: Enter

NB! Hvis ikke JAWS har en konfigurasjon for det aktuelle programmet fra før, må du legge til en ny. Når du trykker Ins+6, vil du komme inn i dialogboksen Legg til ny konfigurasjon. JAWS foreslår et navn på konfigurasjonen. Trykk Enter for å bekrefte og gjør de innstillingene du ønsker for akkurat dette programmet.

Bytte språk

For å få tilstrekkelig kontroll på innstillinger som talehastighet og tegnopplesing for det enkelte språket, anbefaler vi at du setter opp en profil for hvert språk. Bruk navn på profilene som f.eks. Norsk, Engelsk osv. Når du har bruk for et annet språk, trykker du Ctrl+Ins+S, og velger profilen i listen du får opp. Husk å bytte tilbake til standardprofilen, norsk, når du er ferdig. JAWS husker hvilken profil du brukte sist, og vil starte med denne neste gang.

Sette opp en stemmeprofil

JAWS setter automatisk opp én stemmeprofil per talesyntese. En talesyntese kan ha støtte for flere språk. Du finner stemmeprofilene under Innstillinger > Stemmer > Stemmeinnstillinger i JAWS. I dialogen du kommer til, velger du først hvilken stemmeprofil du vil endre eller bruke som utgangspunkt for å lage en ny. Deretter gjør du innstillinger som valg av språk (hvis flere er installert), velger ønsket talehastighet osv. Du må trykke på knappen Sett språk som primært for at språket du har valgt skal brukes når du velger profilen. Avslutt med å trykke på Lagre som, og oppgi et navn for profilen.

Visuell følging

For seende som jobber sammen med eleven som bruker JAWS, kan det være vanskelig å vite hvor JAWS har fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig markering på skjermen i teksten som talen leser. Du finner innstillingen i Settings Senter > Visuell følging.

Leselist

De fleste innstillingene for leselisten kan endres i Settings Senter under kategorien Punkt. Du kommer til de samme innstillingene ved å gå til Innstillinger > Leselist > Avansert.

Punktmodus

JAWS har flere måter å presentere et skjermbilde på. Her omtales linje- og strukturmodus.

Linjemodus

I linjemodus blir skjermbildet forsøkt vist slik det ser ut på skjermen. Det som står på samme linje på skjermen, står også på samme linje på leselisten. I vanlig tekst er dette greit, men på skrivebordet vil du se tekster tilknyttet flere ikoner på samme punktlinje. Det kan virke forvirrende for den som ikke er vant til det. En fordel med linjemodus er at knapper plassert ved siden av hverandre i en dialogboks, står på samme linje på leselisten. Du kan aktivere ønsket knapp med en markørhentetast.

Strukturmodus

Dette er standardvalget. Strukturmodus viser mye informasjon til elementet som er aktivt (valgt) i skjermbildet. Et valg i en dialogboks vil på leselisten vise det aktuelle valget, samt tittelen på dialogboksen, hvilket nummer i rekka med valg elementet er, om det er avkrysset eller ikke, og så videre.

Strukturmodus kan være praktisk i Excel. Da vises mye informasjon om den aktive cellen, mens cellene rundt ikke vises. Vanligvis kan du bytte mellom disse modusene ved hjelp av tast(er) på leselisten. Dette vil variere avhengig av leselist og innstillinger.

Skal du bytte til Strukturmodus kun i Excel, og ikke andre programmer, gjør du slik:

 1. Start Excel
 2. Åpne Settings Senter: Ins+6
 3. Skriv punkt modus i søkefeltet
 4. Gå til Punkt modus under Generelt: Pil ned
 5. Bytt til ønsket innstilling: Mellomrom
 6. Bekreft endringen: Enter
 7. Gå ut av dialogboksen Settings Senter: Enter

Attributtmerking

I Settings Senter kan du også bestemme om JAWS skal vise om tekst er fet, kursivert eller understreket med punkt 7 og 8 under teksten på leselisten. Under innstillinger for Punkt > Attributtmerking vises en liste over hvilke tekstattributter som skal vises med punkt 7 og 8. Kryss av for attributter du ønsker skal vises.

I JAWS Quick settings (Ins+V), kan du bestemme om Merk med punkt 7 og 8 skal være på eller av. Du finner dette valget enklest ved å søke etter det i søkefeltet.

Flashmeldinger

Når Flashmeldinger er på (standard), vises meldinger fra JAWS på leselisten i noen sekunder. Antall sekunder kan justeres. Trykker du f.eks. hurtigtasten for å gå til toppen av dokumentet, sier JAWS Toppen av fil, og samme melding vises på leselisten en kort stund, før den forsvinner igjen. Trykker du på en navigeringstast, vil meldingen vises enda litt lengre på leselisten. Meldingen kan fjernes før perioden utløper ved å trykke på en markørhentetast. Flashmeldinger kan være nyttig for dem som bruker lite tale. For mange virker meldingene forstyrrende. Flashmeldinger bør da skrus av. Du finner Flashmeldinger i Settings Senter under Punkt > Flashmeldinger.

Statusceller

I Settings Senter under kategorien Punkt > Avansert gis det mulighet til å justere plassering av statusceller på leselisten. Valgene er Venstre, Høyre eller Ingen. Ingen kan velges dersom eleven synes statuscellene er i veien når han leser på leselisten.

Tekstbryting

I JAWS’ standardoppsett vil et helt ord som ikke får plass på slutten av linja, flyttes til neste leselist-linje. Enkelte foretrekker at leselisten fylles helt ut med tekst, og at kun den delen av et ord som ikke får plass, flyttes til neste leselist-linje. I JAWS kalles valget for Slå på tekstomslutning, og finnes i Settings Senter under Punkt > Generelt.

Markørfølging

Markørfølging vil si at markøren (skrivemerket) følger med, linje for linje, når du blar med leselisten. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å lese tekster med markørfølging slått på. Mange leselister har en tastekombinasjon som skrur av og på markørfølging. Dersom leselisten ikke har en tastekombinasjon for dette, kan markørfølging slås på/av under Quick Settings:

 1. Trykk Ins+V
 2. Skriv Aktiv følger leselist i søkefeltet
 3. Gå til Aktiv følger leselist under Markørinnstillinger
 4. Bytt til ønsket innstilling: Mellomrom
 5. Bekreft endringen: Enter
 6. Gå ut av dialogboksen: Enter

For at markøren skal følge leselisten må valget være på.

Innstillingen kan endres permanent i Setting Senter (Ins+6).

Leselistviseren

JAWS har et tilleggsprogram som heter Leselistviser. Når Leselistviser er aktiv, vises det et vindu øverst på skjermen som viser innholdet på leselisten. Programmet startes og avsluttes som andre programmer. Du kan aktivere Leselistviseren fra Verktøy > Leselist og tekstvisning > Vis Leselistviser. Det er mulig å tilordne en hurtigtast til programmet, f.eks. Ctrl+Alt+l. Hvordan definere en hurtigtast?

Tastaturverktøyet i JAWS

Med tastaturverktøyet kan du tilordne funksjoner til taster på leselisten eller tastaturet.

Skjermdump
Figru 2: Tilordne funksjon til taster på leselisten eller tastaturet

Gå til JAWS (Ins+J) > Verktøy > Tastaturverktøy. Du kommer da inn i en liste med filer. Filene har samme navn som de programmene det finnes tilpasninger til. Disse vises i venstre rute. I høyre rute vises tilpasninger som er gjort til programmet som er i fokus i venstre rute. Flytt mellom høyre og venstre rute med Tab.

I høyre rute er det fire kolonner. Til venstre er det en liste over JAWS-makroer som det er tilordnet tastetrykk til. Videre mot høyre ser du det aktuelle tastetrykket, om det er spesielt for dette programmet eller fungerer globalt, og om det er en spesiell makro for den aktuelle leselisten.

Default-fila eller Standard-fila

Dette er den tastaturfila som er aktiv når JAWS åpnes. Dersom det ikke er gjort andre valg til et program, er det denne fila som gjelder.

Det kan være aktuelt å legge en makro på en annen tastekombinasjon enn den som i utgangspunktet er satt opp. Da går du fram slik:

Legg til ny makro eller tastetrykk:

 1. Sett fokus på aktuell makro
 2. Åpne dialogboksen Legg til tastetrykk: Ctrl+A
 3. Trykk ønsket tastkombinasjon
 4. Bekreft valget: Enter
 5. Bekreft at du ønsker å endre filen: Enter

Nå vil du se at makroen har to tastekombinasjoner listet under hverandre. Begge virker. Slett et valg ved å sette fokus på det og trykk Del.

Side 27 av 39