Til hovedinnhold

Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

SuperNova med tale og/eller leselist

I tillegg til å være et forstørringsprogram, er SuperNova en skjermleser med svært mange funksjoner og tilpasningsmuligheter. Her går vi gjennom de viktigste innstillingene. For øvrig henviser vi til informasjonen du finner under Hjelp i SuperNova.

SuperNova kontrollpanel

SuperNova Kontrollpanel gir tilgang til alle funksjoner i programmet. Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre VCtrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre kontroll- og Shift-tast. SuperNova kontrollpanel kan også åpnes som en minimert meny uten fanene. Den aktiveres ved å trykke CapsLock+Mellomrom.

Med standardoppsettet viser kontrollpanelet en dialogboks med 4 faner som Visuell, Tale, Leselist og Media. Her kan du gjøre ulike valg og innstillinger. De samme valgene er tilgjengelige fra menyen i programmet (Fil, Tale, Punkt osv.). Her tar vi kun med framgangsmåter beskrevet med utgangspunkt i menyen i programmet.

I standardoppsettet lagres alle innstillinger når SuperNova avsluttes, også de som er endret med hurtigtaster. For mindre erfarne brukere anbefaler vi å skru av innstillingen Alltid lagre brukerinnstillinger. Du finner valget under Konfigurasjon > Oppstartsalternativ. Når Alltid lagre brukerinnstillinger er slått av, må du lagre innstillinger du ønsker å bruke permanent ved å velge Lagre innstillinger, som du finner på Fil-menyen.

Starte SuperNova

Under Konfigurasjon > Oppstartsalternativ kan du bestemme om SuperNova skal starte automatisk, og om SuperNova skal være aktiv i påloggingsskjermen. SuperNova kan startes manuelt med tastekommandoen Ctrl+Shift+s.

Skjul ved minimering

Med dette valget bestemmer du om SuperNova skal kjøre fra oppgavelinjen (standard) eller fra systemstatusfeltet. Systemstatusfeltet er plassert på høyre side av oppgavelinjen. Enkelte foretrekker å ha SuperNova liggende der i stedet for på oppgavelinjen. Når SuperNova ligger på oppgavelinjen, blir programmet ett av valgene du får når du trykker Alt+Tab. Ligger SuperNova i systemkurven, aktiverer du SuperNova kontrollpanel ved å trykke VCtrl+Mellomrom, og kontrollpanelet vil forsvinne av seg selv fra skjermbildet etter at innstillinger er gjort. I dette tilfellet slipper altså brukeren å minimere SuperNova kontrollpanel. Du finner valget Skjul ved minimering i SuperNova kontrollpanel (CapsLock+Mellomrom) > Konfigurasjon > Kontrollpanel. Mange velger å også merke av for valget Minimer ved oppstart, som du finner i den samme dialogen.

Tale

Her nevner vi noen av de viktigste innstillingene som har med talen å gjøre.

Talehastighet

Du bestemmer talehastigheten fra Tale > Stemmeinnstillinger i SuperNova kontrollpanel. Hurtigtastene VCtrl+VShift+pluss / VCtrl+VShift+Omvendt skråstrek vil også redusere/øke hastigheten.

Opplesing av tegn

Du kan bestemme hvor mange tegn SuperNova skal lese høyt på en skala fra Ingen til Alle. Valget finner du under Tale > Tekstattributt og tall. Dialogen du kommer til har fem faner, der innstillingen Skilletegn finnes i alle. Fanene der det kan være aktuelt å endre denne innstillingen i, er:

  • Skrivefelt – her bestemmer du hvor mange tegn som skal leses når du navigerer i et tekstfelt
  • Løpende lesing – her bestemmer du hvor mange tegn som skal leses når du har startet kontinuerlig lesing (Pluss på nummertastaturet). Standardinnstillingen er Noen, og den vil fungere godt i de fleste situasjoner.

Annonsering av stavefeil

Annonsering av stavefeil kan slås av. Valget finner du under
Tale > Tekstattributt og tall. Under fanen Skrivefeil og under Annonsere kan haken fjernes ved Stavefeil.

Skriveekko

Skriveekko bestemmer om, og hvor ofte talen skal gi tilbakemelding når du skriver på tastaturet. Du finner innstillingen på menyen Tale. Skriveekko kan midlertidig endres med hurtigtasten CapsLock+ø.

Endre talespråk

Du kan bytte mellom installerte språk for talesyntesen fra Tale > Stemmeinnstillinger. Velg fanen Stemmekonfigurasjon. Du kan også bruke hurtigtastene VCtrl+punktum, neste språk, eller VCtrl+komma, forrige språk. Trykk en av hurtigtastene flere ganger til du hører ønsket språk bli annonsert.

Leselist

Her omtaler vi noen innstillinger i SuperNova som har med bruk av leselisten å gjøre. Du finner innstillingene under menyen Punkt i SuperNova kontrollpanel.

Fysisk eller logisk modus

SuperNova kan vise informasjon på leselisten på to måter:

Logisk modus (standard) – viser kun ett element på leselisten, med informasjon om hvilket element, status for og innhold i elementet. Mengden informasjon som vises for et element, styres av innstillingen Punkthjelp på en skala fra Minimalt til Mye. Om du for eksempel har ulagrede data når du avslutter Word, får du spørsmål om du vil lagre endringene. På skjermen står valgene «Lagre Ikke lagre Avbryt», og fokus er på knappen «Lagre». I logisk modus vises bare Lagre på leselisten, ikke de to andre valgene. I Excel vil logisk modus kunne gi informasjon om celle-referanse og innhold i aktiv celle.

Fysisk modus – Viser innhold presentert på en horisontal linje på skjermen på én linje på leselisten. Spørsmålet du får når du avslutter Word, og du har ulagrede data, vil vises med «Lagre Ikke lagre Avbryt». Du kan trykke på markørhentetast over ønsket valg for å aktivere det. I Excel vil dataene i en rad vises horisontalt på leselisten.

Prøv deg litt fram for å finne ut hvilken innstilling som passer best i ulike situasjoner. Vær oppmerksom på at du må bruke Fysisk modus for å kunne navigere med leselisten f.eks. i dokumentvinduet i Word.

Du finner valget Fysisk modus (av/på) under Punkt > Layout. Hurtigtast: VCtrl+VShift+9 (9 på tallrekka over bokstavene).

6- eller 8-punkts punktskrift

SuperNova kan vise 6-punkts litterær punktskrift (standard) eller 8-punkt datapunktskrift på leselisten. Ved visning av litterær punktskrift presenteres teksten i 6-punkts punktskrift med punkt 6 foran en stor bokstav, og talltegn, punkt 3456 foran tall. I 8-punkts punktskrift vises store bokstaver med punkt 7 under bokstaven, og tall med punkt 8 under. De fleste med litt erfaring vil greit kunne lese 8-punkt, og det er fint om eleven tidlig vender seg til å lese datapunktskrift.

Du finner valget Litterær 6 punkt under Punkt > Tegnpresentasjon. Hurtigtast: VCtrl+VShift+8.

For at SuperNova også skal vise menyer og dialogbokser i Windows i 6-punkts punktskrift på leselisten, må også Vis markørord litterært være aktivert. Du finner dette under Punkt > Tegnpresentasjon> Innstillinger.

Attributtvisning

Attributter som fet, kursiv og understreking kan markeres på leselisten. Standard i SuperNova er å vise attributter med punkt 8 under teksten. Du finner valg for attributtvisning under Punkt > Tegnpresentasjon:

Attributtvisning av/på – slår av eller på attributtvisning

Innstillinger – åpner en dialog som bestemmer hvilke attributter som skal vises.

Leselistviser

Når leselistviseren i SuperNova er aktiv, vises et vindu øverst i skjermen. I dette vinduet gjengis teksten som til enhver tid vises på leselisten, både som punktskrift og visuell tekst. Funksjonen er nyttig for seende som skal arbeide sammen med en leselistbruker.

Du finner valget i menyen Punkt.

Hurtigtast: VCtrl+VShift+1 (1 på tallrekka over bokstavene).

Størrelsen på og posisjonen for vinduet som viser innholdet på leselisten, kan justeres ved å gå til Punkt > Avansert og velge fanen Innstillinger for leselistviser.

Endre hurtigtaster i SuperNova

Du kan tilordne funksjoner til taster på leselisten eller tastaturet. Verktøyet finner du ved å åpne SuperNova kontrollpanel og velge Konfigurasjon > Tastatur og hurtigtaster. Velg Hurtigtaster for å tilordne tastekombinasjoner til leselisten og tastaturet.

Slik kan du tilordne et tastevalg: Velg f.eks. Punkt i dialogboksen under Hovedgrupper. Under hovedgruppen Funksjon velger du ønsket kommando. Trykk knappen Legg til tast hvor det åpner seg en ny dialogboks hvor knappen Trykk her for å angi en ny hurtigtast velges etterfulgt av ønsket tastekombinasjon på leselisten eller tastaturet. Trykk OK for å bekrefte valget.

Skjermdump fra supernova kontrollpanel
Figru 3: SuperNova kontrollpanel konfigurasjon av tastatur og hurtigtaster

Visuell markør i virtuelt fokus

Når lesemarkør (virtuelt fokus) er aktiv, vises en visuell markør på skjermen. På denne måten kan den som bruker skjerm, se hvor leselistbrukeren har fokus. Du slår på den visuelle markøren i kontrollpanelet ved Forstørrelse, Fremheving PÅ.

Side 28 av 39