Til hovedinnhold

Kroppsøving

Elevens forutsetninger

For å tilrettelegge undervisningen i kroppsøving på en hensiktsmessig måte, er det viktig at læreren kjenner til elevens forutsetninger, og at eleven får en mulighet til å uttale seg om dette. Elever med synsnedsettelser er ofte mindre fysisk aktive og har færre bevegelseserfaringer enn seende. Kunnskap og forståelse fra omgivelsene og kompetent ledsaging, kan likevel bidra til mestring og god motorisk utvikling. Med god tilrettelegging vil eleven kunne utvikle et godt bevegelsesmønster og få varierte bevegelseserfaringer.

I kroppsøvingsfaget benyttes ofte visuell informasjon og imitasjon i bevegelsesaktiviteter. Bevegelser og aktiviteter læres fortrinnsvis ved å observere læreren og medelevene. Dette kan gjøre det utfordrende for en elev med nedsatt syn å mestre aktiviteter på lik linje med seende medelever. Det vil også være vanskelig for eleven å

  • oppfatte det som skjer på avstand
  • se detaljer i bevegelsene
  • registrere nivåforskjeller

Det er spesielt krevende i aktiviteter med høyt tempo med raske posisjonsendringer, for eksempel i sisten og ballspill. Det visuelle sansesystemet påvirker derfor elevens ferdigheter i bevegelse og lek.

Synet er en viktig sans for innhenting av informasjon. Det brukes blant annet til å skille gjenstander fra bakgrunnen, tolke avstander og planlegge kroppens stilling til omgivelsene.

Side 2 av 28