Til hovedinnhold

Kroppsøving

Planlegging

God planlegging av kroppsøvingstimene gir oversikt over behov for ressurser, ekstra bemanning og tilrettelegging av undervisningen. Dette kan gjerne nedfelles i en årsplan. Det bør tilstrebes at eleven får en ekstra pedagogressurs, og at det settes av tid til felles planlegging og fordeling av ansvar. Planlegging gir også et godt grunnlag for å evaluere og justere tilretteleggingstiltak. I tillegg gir det eleven oversikt og forutsigbarhet om hva som skal skje i neste time og på lengre sikt. Dette er viktige elementer for å skape trygghet og mestring for eleven.

Ved å ha lært bevegelsene på forhånd, kan eleven ha fokus på deltakelse i den faktiske aktiveten framfor å øve på de ulike bevegelsene.

Læreren bør også tenke gjennom hvordan det kan tilrettelegges for at eleven får mer tid til repetisjon av nye og sammensatte bevegelser. Dette er nødvendig for å automatisere bevegelsene.

Dersom en aktivitet ikke kan tilrettelegges for eleven, bør det lages parallelle aktiviteter. De alternative aktivitetene bør være inkluderende og i samsvar med kompetansemålene.

Trygg forflytning

Side 5 av 28