Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Grunnleggende ferdigheter for barn med sansetap

Å kunne lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og beherske digitale verktøy er definert som grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Elever med kombinerte sansetap er en lite ensartet gruppe. Noen elever følger tilrettelagt ordinær undervisning med utgangspunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og følger trinnets opplæring i grunnleggende ferdigheter.
For blinde og svaksynte elever omfatter dette også nødvendig opplæring i punktskrift og tekniske hjelpemidler (Opplæringsloven § 2 – 14).

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk (Opplæringsloven § 2 – 6). Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Rammeverket for tegnspråk er et tillegg til rammeverket for hørende elever, og dekker muntlige ferdigheter, avlesing og produksjon av tegnspråktekst.

Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, har rett til spesialundervisning. I vurderingen av hva slags opplæringstilbud som skal gis, skal det legges vekt på individuelle forutsetninger for læring og utvikling.
Når en elev får spesialundervisning, er dette vurdert som en nødvendighet for at eleven skal få et likeverdig opplæringstilbud. Det kan innebære at trinnets undervisning i grunnleggende ferdigheter velges bort for å få opplæring som er mer individuelt tilpasset. Vedtak om spesialundervisning skal gjøres på bakgrunn av en sakkyndig vurdering og opplæringsmålene skal være nedfelt i en individuell opplæringsplan (IOP).

Læreplanverket til Kunnskapsløftet gjelder også spesialundervisning. Det kan imidlertid også være behov for å gjøre avvik fra læreplanverket. Dersom det er behov for større eller mindre avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, enten for hele fag eller deler av fag, må det komme frem i den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om spesialundervisning. Elevens individuelle opplæringsplan (IOP) må også utdype dette ytterligere.

Side 7 av 24