Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Overgang til skole

Overgangen fra barnehage til skole kan gi mange utfordringer for et barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet. Skoleforberedelser bør starte tidlig, der det er et samarbeid mellom barnehage, foreldre, aktuell skole og PPT. Statped kan delta i skoleforberedende møter og gi veiledning og kurs til den aktuelle skolen ved behov.

Det er nødvendig med informasjon og opplæring til rektor, kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre aktuelle ansatte i skolen, slik at kompetansen er til stede når eleven starter på skolen. Denne opplæringen må skje i god tid.

Barnet bør få anledning til å til å bli kjent på skolen i løpet av det siste året i barnehagen.

Ny sakkyndig vurdering må komme så tidlig at skoleledelsen kan legge gode planer. Det må legges en plan for hvordan kompetansen fra barnehagen skal overføres til skolen, og hvordan dette skal ordnes.

Les mer om kombinerte sansetap og døvblindhet

Side 3 av 24