Til hovedinnhold

Mobilitet

Kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt

For mange svaksynte kan det være naturlig å kombinere visuelle, auditive og taktile kjennemerker og ledelinjer. Hvilke visuelle kjennemerker som er aktuelle, kan variere fra person til person. Faktorer som lysforhold og støy i omgivelsene vil påvirke hvilke kjennemerker som fungerer best til enhver tid. For eksempel kan et visuelt kjennemerke fungere godt under gode lysforhold midt på dagen, men være utilgjengelig i mørket. Da må eleven i større grad støtte seg på auditive eller taktile kjennemerker. Det samme gjelder ledelinjer. Under gode lysforhold kan det være mest naturlig å bruke synet for å følge ledelinjer. I mørket eller ved orientering i ubehagelig motlys, for eksempel fra møtende trafikk, kan det derimot være behov for i større grad å støtte seg på hørsel og det taktile.

I mobilitetsopplæringen kan det også være aktuelt å bruke statiske eller dynamiske peilepunkt.

I tillegg bør følgende vurderes ved utforming av mobilitetsrute:

  • Hvor stor avstand bør det være mellom kjennemerkene?
  • Er de naturlige kjennemerkene tilstrekkelige, eller bør det også legges inn kunstige kjennemerker?

Les mer om kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt under mobilitetsruter.

Side 38 av 55