Opptak og presentasjoner fra PPT-lederkonferansen 2022 | www.statped.no

Opptak og presentasjoner fra PPT-lederkonferansen 2022

De fleste opptakene av innleggene og presentasjoner vil bli lagt ut etter konferansen, dersom foreleseren gir oss tillatelse til dette. Det tar vanligvis ca to uker da vi har som policy at alle opptak vi legger ut skal være tekstet. Du vil finne dem på denne siden.

Torsdag 19.mai

 • Halvard Hølleland

  Statssekretær for kunnskapsministeren

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

  Hege Nilssen

  direktør for Utdanningsdirektoratet

 • Last ned presentasjon (pdf).

  Lasse Arntsen

  Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune

 • I Meld. St. 6 omtales to piloter for mer inkluderende praksis. Målet er at erfaringene fra pilotene skal gi oss kunnskaper om hvordan vi kan forbedre det spesialpedagogiske støttesystemet og få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud til alle barn og unge.

  Den første piloten startet opp i 2019 og avsluttes høsten 2022. 5 kommuner deltar og blir fulgt opp av forskere gjennom hele perioden. Forskerne gjennomfører en følgeevaluering og dokumenterer erfaringene og bistår også med veiledning. To av kommunene vil presentere sitt arbeid og hva de har vektlagt for å få til en mer inkluderende praksis.

  Den andre piloten utvikler en modell som har fått tittelen "PPT - tett på". Forskningssjef Joakim Caspersen ved NTNU Samfunnsforskning vil ta oss gjennom arbeidet med å prøve ut en ny modell for samarbeid mellom PP-tjenesten, barnehage og skole.

  Last ned presentasjon til Rælingen kommune(pdf).

  Last ned presentasjon til Dovre kommune (pdf).

  Last ned presentasjon til Joakim Caspersen (pdf).

   

  Marit Hareide

  Barnehageleder i Heimen barnehage

  Christine Sommerstedt

  PP-rådgiver og koordinator for piloten

  Hilde Engvik Lusæter

  Helse- og omsorgssjef Dovre kommune

   

  Joakim Caspersen

  Forskningssjef, Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning 
 • Last ned presentasjon til Anne Berit Løkås (pdf).

  Last ned presentasjon til Rolf Øistein Barman-Jenssen (pdf).

  Rolf Øistein Barman-Jenssen

  Enhetsleder PPT Tromsø

  Anne Berit Løkås

  Anne Berit er PPT- leder på Ytre Helgeland

 • Turid Hals Sæther

  Einingsleiar PP-tenesta i Surnadal kommune

  Gro Toft Ødegård

  Fagleder hos Statsforvalter i Møre og Romsdal

  Astrid Mogstad Høivik

  Kommunalsjef i Surnadal kommune

 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Udir.no)

  Statped bidrag i Kompetanseløftet

  Last ned presentasjon (pdf).

  Heidi Ødegaard Dølbakken

  Seniorrådgiver i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet 

  Tonje Lundervold

  Seniorrådgiver i Statped

   

 • Last ned presentasjon (pdf). Det blir ikke opptak av dette innlegget.

  Hilde Tvedt Ryen

  Hilde er ansatt i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet

  Linus Christopher Sandstrøm Helle

  Linus jobber i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet

 • Last ned presentasjon (pdf).

  Artikkel om emne av Kenneth Leithwood, Alma Harris & David Hopkins Seven strong claims about successful school leadership revisited

  Pål Roland

  Dosent ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Fredag 20.mai

 • Kristin Kjeldsø Fastvold

  Divisjondirektør for ungdomstrinn,videregående, og voksentrinn i Statped

   

  Berit Fulsaas

  Avdelingsleder, i divisjon barnehage, Statped

 • Østre Toten kommune ønsket å forbedre en tverrfaglig overgang for barn fra barnehage til barneskole, hvor et lag rundt barnet skulle synliggjøres i både rutiner og i aktiv veiledning. Kommunen utviklet en Pilot for å prøve ut mulige nye tverrfaglige samarbeidsarenaer for aktuelle representanter fra barnehagene, barneskolen, PPT, helsestasjon, Veiledningsteam og Barnevernstjenesten. Vi har lyktes i noe fordi: Innholdet har vært etterspurt av flere ansattgrupper, og de involverte opplever at innholdet i piloten har vært nyttig, ønsket og til hjelp. Sammen med denne piloten har Østre Toten kommune utviklet et hjul for tidlig innsats for å synliggjøre og systematisere hvem som må gjøre hva når en lærer / barnehagelærer har en bekymring for et barn, i tråd med mye av det som anbefales i Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

  Last ned presentasjon (pdf).

  Anne Aglen Brendmoe

  Anne er tidligere leder for PPT i Østre Toten kommune.  Hun har flere års erfaring som studieleder for Årsstudium i sosialpedagogikk ved Høgskolen Innlandet, og vært ansatt i Statped som prosjektleder for ulike kompetanseløft innen tidlig innsats og forebyggende arbeid, blant annet "Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal". Er svært engasjert i å styrke kompetansen innen tidlig innsats og forebyggende arbeid i både barnehage- og skolesektoren. 

 • Last ned presentasjon (pdf). 

  Eirik J. Irgens

  Eirik er professor i ledelse ved NTNU. Han har doktorgrad i endringsledelse, og har tidligere arbeidet som opplæringsleder, som professor i kunnskapsledelse og som lærer, i tillegg til oppdrag for privat og offentlig sektor. Han har skrevet en rekke bøker, og i mai kommer «Profesjon og organisasjon. En bok for profesjonsutdannede og de som skal lede dem». Der behandler han aktuelle temaer som skjønn og retningslinjer, styringsformer og tillit, autonomi og profesjonsfellesskap, verdier og kultur, individuell og felles læring samt kunnskap og profesjonell klokskap.

  Mer fagstoff fra Irgens finner du her.

 • Last ned presentasjon (pdf).

  Camilla Herlofsen

  Camilla er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. I sin forskning har hun særlig vært opptatt av 1) tilpasset opplæring og spesialundervisning 2) utdanningsrett 3) tverrprofesjonelt samarbeid. 

  Hun er leder for et forskningsprosjekt om PP-tjenesten (WP7) i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering - SpedAims. 

  Kathrin Olsen

  Faggruppeleder, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet

 • Last ned presentasjon (pdf).

  Ingrid Lund

  Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

 • Kristin Kjeldsø Fastvold

  Divisjondirektør for ungdomstrinn,videregående, og voksentrinn i Statped

   

  Berit Fulsaas

  Avdelingsleder, i divisjon barnehage, Statped

 • Desverre ing opptak av dette innlegget.

  Henrik Syse

  Filosof, forfatter, foredragsholder og forsker. Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!