Om overganger

Barn og elever med autismespekterforstyrrelser (ASF) er svært ulike og krever individuell tilrettelegging i barnehage og skole. Det vil handle om tilpasning av opplæringen og organisering av barnehage – og skoletilbudet. I tillegg kan noen også ha store omsorgsbehov som det må tas hensyn til i organiseringen. En god sammenheng mellom ulike opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses den enkelte allerede fra første dag. Overganger er alltid kritiske faser og er krevende både for personer med ASF og for de som ivaretar behovene og opplæringen deres.

På grunn av store variasjoner i funksjonsnivå blant de som har ASF, er det viktig å sørge for god tilrettelegging ved overganger både faglig og sosialt, og at tiltakene blir individuelt tilpasset og skreddersydd for hver enkelt. Personen med ASF trenger forberedelse til både små og store overganger.

Hvorfor overganger er vanskelige for de som har autisme

For barn og unge med ASF blir alle overganger ekstra sårbare grunnet de grunnleggende vanskene som kjennetegner diagnosen. De har gjerne markerte vansker med å tilpasse seg nye situasjoner som det er vanskelig å få oversikt over. Mange viser aktiv motstand mot forandringer og nye situasjoner/aktiviteter.

Utfordringene er knyttet til:

 • Mindre fleksibilitet i tankene. Det er krevende å omstille seg til noe nytt.
 • Vansker med å forestille seg fremtidige hendelser
 • Redusert evne til å dele oppmerksomheten mellom flere ting.
 • Vansker med å holde oversikt, og overganger forstyrrer oversikten.
 • Økt trettbarhet ved skifte i informasjon og stimuli.
 • Brudd med situasjoner, mennesker og relasjoner som har representert en trygghet.

I forbindelse med overganger og tilrettelegging er det viktig at barnet/eleven selv kan komme med innspill om hva han eller hun tenker om egen lærings- eller arbeidssituasjon. Dette kan mange barn/elever med autisme klare dersom personalet eller foresatte støtter samtalen visuelt.

 

Eksempler på visuelle verktøy

Informasjon om pedagogisk bruk av IVAS finner du på våre nettsider. 

Informasjon om  metoden Talking Mats finner du på den svenske nettsiden papunet.

Små overganger er også utfordrende

Overganger kan være endringen fra å gå fra barnehage til barneskole og videre til ungdomsskole og senere videregående opplæring og deretter til studier, arbeid eller dagsenter.

Små overganger, skifte mellom ulike arenaer eller situasjoner:

 • Overgang mellom ulike arenaer: Hjem, buss, skole, SFO og fritid.
 • Skifte av situasjon, fra skoletime til friminutt eller fra klasserom til grupperom.
 • Bytte av personale.
 • Overgang i pedagogiske tilnærminger og aktiviteter, for eksempel ulike fag, eller variasjoner i timeplanen, å gå fra inneaktivitet til uteaktivitet.
 • Endringer i deler av aktiviteten, skifte fra lesing til skriving.

Overgangssituasjoner er ekstra krevende for barn og unge med ASF. For å hjelpe dem å mestre slike situasjoner er det lurt å forberede dem på det som skal skje. Dette kan gjøres ved samtaler og visualisering, for eksempel ved bruk av symboler, bilder eller film. 

Eksempel på forberedelse til aktivitet

Se film av Statped på Youtube

Side 2 av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!