Til hovedinnhold

Punktskrift

Funksjonelle leseferdigheter

Det kan ta lang tid for eleven å bli en funksjonell leser. Eleven må først lære alle bokstavene. For å kunne lese hele ord må eleven avkode ett og ett tegn om gangen. Å lese ord og setninger tar derfor lang tid. En som leser punktskrift, vil derfor ha lavere lesehastighet enn en som leser visuell skrift.

Når eleven må bruke lang tid på avkodingen, stilles det også store krav til elevens konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse. Det kan derfor ta tid å oppnå god leseforståelse.

For å utvikle funksjonelle leseferdigheter, må eleven lære å bruke hendene på en hensiktsmessig måte gjennom strategier og leseteknikker.

Lære å bruke hendene i lesing

For å utvikle hensiktsmessig bruk av hendene, bør eleven jobbe med følgende leseforberedende øvinger:

 • strategier for orientering på boksida
 • bruk av begge hender i lesing (linjeføring)
 • strategier for å finne ny linje
 • oppmerksomhet mot detaljer (taktil diskriminering)
 • punktenes plassering i punktcella

Lære leseteknikker

Punktskrift oppfattes når hendene beveger seg horisontalt med jevne og raske bevegelser over punktene. Gode lesere har flyt i lesingen. De stopper sjelden opp for å gå tilbake på linja, de forveksler sjelden bokstavene, og de skifter linje raskt.

For å bli en god leser, må eleven lære seg ulike teknikker for lesing av punktskrift. Disse teknikkene bør eleven lære seg trinnvis:

 1. Den første teknikken eleven lærer, er å føre begge hendene samlet i leseretningen. Begge hender starter fra venstre og leser mot høyre. Hendene føres samlet tilbake mot venstre langs den leste linja. Hendene flyttes så ned til neste linje.
 2. Den andre teknikken introduseres når eleven behersker den første: Begge hender starter fra venstre og leser mot høyre. Ved midten av linja skiller hendene lag. Høyre hånd leser resten av linja, mens venstre hånd samtidig går tilbake på lest linje og finner ny linje i venstre marg. Høyre hånd kommer inntil.
 3. Siste teknikk er veksellesing: Begge hender starter fra venstre på første linje. På midten av linja skiller hendene lag. Høyre hånd leser siste halvdel og venstre går samtidig tilbake og finner ny linje. Venstre hånd leser så første halvdel av ny linje. Høyre kommer samtidig på skrå inn mot midten av denne linja. Høyre leser så siste halvdel av linja. Venstre går samtidig på skrå ned til ny linje. Venstre leser første halvdel av ny linje.

Hensikten med å introdusere eleven for ulike leseteknikker, er å utvikle god leseflyt og øke lesehastigheten.

Etter hvert vil eleven velge den teknikken som er best for seg:

 • høyrehåndsleser med venstre som støtte
 • venstrehåndsleser med høyre som støtte
 • veksellesing
 • venstrehåndsleser

Videoene nedenfor viser ulike leseteknikker og hvordan man skifter linje.

Lære gode arbeidsstrategier

En elev som har utviklet god leseteknikk, kan likevel lese med lav lesehastighet og ha god leseforståelse. Å lese med lavere hastighet, gjør at eleven må bruke gode arbeidsstrategier for å huske det som er lest. Eleven bør derfor lære seg å bruke memoreringsteknikker og notatteknikker.

Bruke lyd som støtte

Lyd kan være en alternativ eller supplerende måte å lese på, enten i form av talesyntese eller lydbøker. Lyd kan være hensiktsmessig når:

 • eleven ikke oppnår en funksjonell lesehastighet
 • tekstmengden er for stor
 • eleven trenger støtte av lyd i lesingen
 • eleven ikke leser punktskrift

Side 15 av 33